Welkom bij Italtrade

Algemene leveringsvoorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. de groothandel: Italtrade B.V. te Pijnacker, alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen.
b. afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee de groothandel een overeenkomst is aangegaan
tot levering van goederen en/of diensten.
c. overeenkomst: de overeenkomst die tussen de groothandel en de afnemer ontstaat door expliciete aanvaarding door de groothandel van aanbiedingen en/of orders.

Alle door Italtrade B.V. aan afnemers geleverde goederen blijven eigendom van Italtrade B.V. tot het moment dat Italtrade B.V. de volledige betaling daarvan heeft ontvangen.
In de door Italtrade B.V. gepubliceerde prijzen is de daarover verschuldigde BTW niet inbegrepen.

Betaling dient te hebben plaatsgevonden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij er een andere betalingstermijn is afgesproken. Italtrade B.V. behoudt het recht voor kredietbeperking en vertragings-
rente te berekenen.

De houdbaarheid van de door Italtrade B.V. geleverde goederen wordt gegarandeerd tot en met de datum van minimale houdbaarheid, zoals deze is aangegeven op de verpakking. Deze garantie geldt mits de door Italtrade B.V. geleverde producten op de vereiste manier zijn opgeslagen en bij de juiste temperatuur zijn bewaard. Aangebroken producten worden niet retour genomen.

Klachten over kwaliteit van de goederen dienen binnen 48 uur na levering aan Italtrade B.V. gemeld te worden. Reclames die niet binnen de genoemde termijn zijn ingediend zijn van onwaarde.

Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien daartoe vooraf door Italtrade B.V. toestemming is gegeven.

Voor schade aan of vermissing van goederen is Italtrade B.V. slechts aansprakelijk indien deze schade of vermissing bij ontvangst is geconstateerd en is aangetekend op de vervoersdocumenten. Controleer dus bij aflevering altijd de kwaliteit en de kwantiteit van de zending.

Onvoorziene prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.